brof banner
 

Додаток 5 до звіту в ФСС від нещасних випадків: приклад заповнення

Прочитано 3660 раз
Оцените материал
(1 Голосовать)

Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________

   Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) _____________1569782386______________________________

   Реєстраційний номер платника єдиного внеску
   __________________________19146978_____________________________________


   _________________Гаврилюк Михайло Богданович___________________________
   (повне найменування підприємства, установи, організації — для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

Відомість
   розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності
    за 20_12_ рік*


   
   Подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним.

Код виду економічної діяльності за КВЕД Найменування виду економічної діяльності Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економічної діяльності в загальній середньообліковій кількості штатних працівників, % Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %
1 2 3 4 5 6
01.44 Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 2 34 200 40
47.11 Роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 4 66 300 60
Усього: 6 100% 500 100%

*Інформація заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за минулий календарний рік, код виду економічної діяльності та його найменування зазначаються за національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності».

 

Керівник _______________                                                                      _Гаврилюк М. Б.________

                         (підпис)                                                                                   (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _______________                                                    ___відсутній____________

                                           (підпис)                                                                 (прізвище та ініціали)

М.П.

«_24_»_січня__2013 року

 

Прийняв звіт ______________                                                                   _______________________

                             (підпис)                                                                                 (прізвище та ініціали)

«____»_____________20___року

 

Ця Відомість — обов’язкова форма звіту для страхувальників, що є роботодавцями та платниками єдиного соціального внеску. Тож в обов’язковому порядку її подають усі юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю.
   
   Подання цього звіту передбачено чинним законом про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та постановою Правління ФСНВВ «Про затвердження «Порядку віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)» від 30.11.2010 р. № 30.
   
   Форма відомості розподілу наведена в додатку 5 до цієї постанови (зразок її заповнення див. на сторінках поточного номера). Слід урахувати, що в додаток 5 вносили певні зміни. Тому важливо, аби звітуючі особи використовували останню редакцію звіту.
   
   Зауважимо: інформація у Відомості заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за минулий календарний рік, а код виду економічної діяльності та його найменування зазначаються за національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності». Тому не пощастило тим, хто ще не пройшов зміну кодів КВЕД. А мали вони це зробити ще до кінця цього року.
   
   Перед поданням звіту слід ознайомитися з порядком його заповнення, який передбачено в методичних рекомендаціях щодо заповнення форм звітності згідно з наказом виконавчої дирекції Фонду від 29.07.2005 р. № 579. Тут теж рекомендуємо користуватися документом в останній редакції.
   
   Попереджаємо — за неподання можливі штрафи!
   
   Згідно зі ст. 165/4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, несвоєчасне подання чи неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо страхових коштів, несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства тягне за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це становить від 136 до 255 грн.

   
   Іще раз нагадуємо, що вже протягом цього року й надалі віднесення Фондом платників єдиного соціального внеску до класів професійного ризику виробництва здійснюватиметься виключно за класифікатором ДК 009:2010, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2012 р. № 237.
   
   У додатку до цієї постанови наведено таблицю — Розподіл видів економічної діяльності за класами професійного ризику виробництва, яка розроблена на основі нового національного класифікатора України ДК 009:2010, що набрав чинності з 1 січня 2012 року.
   
   Форму Відомості можна завантажити на сайті газети «Про приватних підприємців та єдиний податок» у розділі «Бланки звітності».
   
   Важливо!
   
   Відомість слід подати до 25 січня 2013 року в паперовому вигляді.

   
   ПРАВИЛА ЗАПОВНЕННЯ
   
   Під час заповнення слід звернути увагу на те, що коди за КВЕД у першому стовпчику мають бути за національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», а не ДК 009:2005.
   
   Якщо підприємець має декілька видів діяльності (і, відповідно, — багато кодів КВЕД), але реально провадить діяльність лише за одним КВЕДом або за меншою кількістю КВЕД, ніж це передбачено в державному реєстрі, у Відомості зазначається тільки той КВЕД, за яким є реальна діяльність, зайняті працівники та реалізована продукція (роботи, послуги). Решта не вказується.
   
   У Відомості зазначається лише той КВЕД, за яким є реальна діяльність, зайняті працівники та реалізована продукція (роботи, послуги). Решта не вказується.
   
   
   У стовпчику № 2 слід записати точну назву найменування виду діяльності, а не вигадувати якихось перекручених або неповних фраз.
   
   Графа 3 «Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб».
   
   Загальна середньооблікова кількість штатних працівників відповідає графі 2 рядка 1040 статистичної звітності платника за формою № 1-ПВ «Звіт з праці» (місячна). Проте якщо приватні підприємці не подають згаданого статистичного звіту, вони зобов’язані, принаймні, під час заповнення відомості розподілу використовувати ту саму методику визначення середньооблікової кількості штатних працівників, що передбачена в разі складання статистичної звітності ф. № 1-ПВ. Водночас, якщо діяльність ведеться за декількома КВЕДами, необхідно розділити працівників за кожним із них окремо.
   
   Графа 5 «Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу)» заповнюється згідно з даними бухгалтерської звітності за минулий календарний рік. Увагу слід звернути на те що, цей показник записується в тисячах гривень, і немає потреби в точній сумі до копійки, як це часто записують особливо ретельні підприємці. У разі якщо діяльність ведеться за декількома КВЕДами, необхідно розділити обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг за кожним із них окремо.
   
   Зважаючи на практику приймання звітності, знаємо, що особливо грубі помилки виникають у підприємців під час заповнення граф 4 і 6, де необхідно вирахувати питомі ваги відповідних граф 3 і 5 у загальній сумі останнього рядка «Усього» таблиці за працівниками й обсягом продукції, робіт, послуг.
   
   У ліпшому випадку підприємці залишають графи 4 і 6 просто порожніми, у гіршому — починають писати казна-що.
   
   Насправді ж усе просто, якщо господарська діяльність ведеться лише за одним КВЕДом, то у відповідному рядку граф 4 і 6 ставиться відразу ж 100%, аналогічно вже стоїть по рядку «Усього» таблиці. Якщо ж діяльність провадиться по двох і більше КВЕДах, то підприємцям потрібно лише пригадати прості математичні правила визначення питомої ваги.
   
   Маючи суму «Усього» у графах 3 і 5, розписану за наявними КВЕДами, необхідно значення окремого рядка КВЕДу поділити на значення останнього рядка «Усього» і помножити на 100. Те, що вийшло, слід проставити в той самий рядок КВЕДу граф 4 і 6. Сума визначених питомих ваг у підсумку за графами 4 і 6 завжди повинна дати показник 100% (по рядку «Усього»). Ось вам маячок для перевірки правильності своїх розрахунків.
   
   Також часто-густо у Відомості підприємці не заповнюють рядка «Усього». Такі випадки фіксуються навіть тоді, коли діяльність провадиться за одним КВЕДом. Чому важко продублювати одну й ту ж суму двічі — загадка. Та все ж наголошуємо, що під час заповнення Відомості слід обов’язково заповнити всі графи та рядки, а також поставити підписи, відбиток печатки й дати.
   
   Насамкінець додамо, що основним видом економічної діяльності страхувальника, згідно з яким буде продовжено чи змінено клас професійного ризику й ставку єдиного соціального внеску на 2013 рік, вважається вид економічної діяльності, на який припадає найбільша чисельність зайнятих осіб за минулий календарний рік.
   
   А коли види економічної діяльності мають однакову питому вагу чисельності зайнятих осіб, перевага надається тому виду економічної діяльності, який має більшу питому вагу в обсязі реалізованої продукції за минулий календарний рік.

Источник: Опубліковано в газеті
«Про приватних підприємців та єдиний податок»
№ 1-2/2013

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить