brof banner
Инвентаризация

Инвентаризация (13)


Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними залишками виробничих запасів з даними бухгалтерського обліку врегульовуються на підприємстві в наступному порядку:


Малоцінні та швидкозношувані предмети інвентаризуються за їх місцезнаходженням та за матеріально відповідальними особами.

Інвентаризація проводиться шляхом огляду кожного предме­та. Малоцінні і швидкозношувані предмети заносяться до описів за найменуваннями відповідно до номенклатурних номерів і в одиницях виміру, що прийняті у бухгалтерському обліку.


Виявлені при інвентаризації розходження між фактичними залишками основних засобів і нематеріальних активів з даними бух­галтерського обліку врегульовуються на підприємстві у наступно­му порядку:


Інвентаризація нематеріальних активів

Понедельник, 02 Апрель 2012 17:28

При інвентаризації нематеріальних активів їх наявність уста­новлюється або за документами, що були підставою для оприбутку­вання, або додатково за документами, якими оформлені (тобто підтверджуються) майнові права.


Інвентаризація капітальних робіт інвентарного характеру і капітальних ремонтів проводиться не менше одного разу на рік, але не раніше першого грудня.


Інвентаризація основних засобів

Понедельник, 02 Апрель 2012 17:26

Підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію:

1) будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів — не менше одного разу в три роки;

2)    бібліотечних фондів — один раз у п' ять років;

3)    інших основних засобів — не менше одного разу в рік.


Інвентаризація проводиться повним складом інвентаризаційної комісії у присутності матеріально відповідальної особи (пп. 11.2 п. 11 інструкції № 69).


 Згідно з п. 2 інструкції № 69 відповідальність за організацію інвентаризації, правильне та своєчасне її проведення несе керівник підприємства.

   
   Крім того, відповідно до пп. 11.4 п. 11 Інструкції № 69 робочі інвентаризаційні комісії несуть відповідальність за своєчасність і дотримання порядку проведення інвентаризацій за наказом керівника підприємства, за повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей, коштів і документів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках.


 Призначені постійні (робочі) комісії проводять інвентаризацію, складають відповідні описи, протокол. Протокол, описи та інші інвентаризаційні документи надаються на розгляд таким комісіям. Останні також складають свій протокол.