brof banner
Налог на прибыль

Налог на прибыль (183)


Відповідно до п.5.9 ст.5 Закону №334, який втратив чинність частково, платник податку вів податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі - запасів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включались до складу валових витрат згідно з цим Законом (за винятком тих, що отримані безкоштовно). 


Відповідно до підпункту 14.1.13 пункту 14.1 статті 14 Кодексу безоплатно наданими товарами, роботами, послугами є товари, що надаються згідно з договорами дарування, іншими договорами, за якими не передбачається грошова або інша компенсація вартості таких товарів чи їх повернення, або без укладення таких договорів; роботи (послуги), що виконуються (надаються) без висування вимоги щодо компенсації їх вартості; товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання і використані нею. 


На період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, у яких розмір доходів кожного звітного податкового періоду наростаючим підсумком з початку року не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв: 


Відповідно до п. 3 ст. 14 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV ліцензія – це документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання – ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.


Перш за все слід з'ясувати характер такої виплати. Така виплата не відноситься до фонду оплати праці відповідно до п. 3.22 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої Наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року N 5.


Відповідно до ст. 144 ПКУ амортизації підлягають витрати на придбання, виготовлення та ремонт основних засобів. Отже, у першу чергу амортизацію нараховує власник приміщення, який поніс певні витрати.

При передачі основних засобів в оперативну оренду право власності до орендаря не переходить, тому орендодавець продовжує нараховувати амортизацію таких об'єктів та враховувати суму амортизації у складі відповідної групи витрат.


Одной из эффективных форм продвижения на рынке товаров и услуг, привлечения инвестиций и кредитов, стимуляции инновационной деятельности, научно-технического прогресса является выставочно - ярмарочная деятельность.Для того, чтобы отнести на расходы в налоговом учете финансовые затраты, связанные с организацией и проведением этих мероприятий, необходимо заранее позаботиться об их правильном оформлении.


ГНС Украины в письме от 07.05.2012 г. №7912/6/15-1415 разъяснила, какими первичными документами могут руководствоваться налогоплательщики в подтверждение предоставленных банками услуг по расчетно-кассовому обслуживанию.


ГНС Украины в письме от 11.04.2012 г. №6438/6/15-1215 разъяснила правила обложения налогом на прибыль сопутствующей продукции. Согласно пп. 14.1.228 статьи 14 НКУ себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг для целей раздела III «Налог на прибыль предприятий» НКУ — это затраты, напрямую связанные с производством и/или приобретением реализованных в течение отчетного налогового периода товаров, выполненных работ, оказанных услуг, определяемые в соответствии с положениями (стандартами) бухгалтерского учета, которые применяются в части, не противоречащей положениям этого раздела.


Письмо ГНСУ от 06.02.2012 г. №2292/6/23-50.0214 «О сроке предоставления отчета об использовании средств, выданных на командировку или под отчет». ГНСУ рассмотрела запрос относительно срока предоставления отчета об использовании средств, выданных на командировку или под отчет.

Страница 9 из 14