brof banner
Организация бухгалтерского учета

Организация бухгалтерского учета (166)


Здесь возможны два варианта учета, зависящие от того, резервирует ли предприятие средства для обеспечения гарантийных обязательств на субсчете 473 «Обеспечение гарантийных обязательств», или нет.


Основные понятия, касающиеся дебиторской задолженности, приведены в п. 4 Положения (стандарта) бухгалтерского учета 10 «Дебиторская задолженность», утвержденного приказом Минфина Украины от 08.10.99 г. № 237 (далее – П(С)БУ 10). Дебиторская задолженность – сумма задолженности дебиторов предприятию на определенную дату. Дебиторы – юридические и физические лица, которые вследствие прошедших событий задолжали предприятию определенные суммы денежных средств, их эквивалентов или других активов.


Отчеты в статистику, кто подает ?

Суббота, 09 Февраль 2013 18:51

Положение о Реестре статистических единиц и формировании основ выборки совокупностей единиц статистических наблюдений за деятельностью предприятий, утвержденное приказом Госкомстата Украины от 16.12.2009 г. № 481, которое определяет порядок формирования и ведения Реестра статистических единиц (далее — РСЕ). Именно РСЕ используется как реестр респондентов статистических наблюдений.


згідно П(С)БО  №14 «Оренда»

У примітках до фінансової звітності орендар наводить таку інформацію щодо фінансової оренди:

1. Первісну (переоцінену) вартість і знос орендованих активів за їх класифікаційними групами на дату балансу.


згідно П(С)БО  №14 «Оренда»

При продажу активу з укладанням угоди про його одержання продавцем у фінансову оренду:

1.Дохід від продажу активу за звітний період визнається в сумі продажної вартості активу, якщо продажна вартість (після вирахування непрямих податків та інших вирахувань з доходу) нижче або дорівнює балансовій вартості проданого активу.


Облік оренди в орендодавця

Четверг, 31 Январь 2013 14:08

згідно П(С)БО  №14 «Оренда»

Орендодавець відображає в бухгалтерському обліку наданий у фінансову оренду об'єкт як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що підлягає отриманню, з визнанням іншого доходу (доходу від реалізації необоротних активів). Одночасно залишкова вартість об'єкта фінансової оренди виключається з балансу орендодавця з відображенням у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів).


Облік оренди в орендаря

Четверг, 31 Январь 2013 14:00

згідно П(С)БО  №14 «Оренда»

Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об'єкт одночасно як актив і зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.


згідно П(С)БО  №16 «Витрати»

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:


Склад витрат

Четверг, 31 Январь 2013 13:45

згідно П(С)БО  №16 «Витрати»

Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.


Склад витрат

Четверг, 31 Январь 2013 13:45

згідно П(С)БО  №16 «Витрати»

Собівартість реалізованих товарів визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

Страница 3 из 12