brof banner
Организация бухгалтерского учета

Организация бухгалтерского учета (166)


Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів:

 -   застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;

-   застосування коефіцєнта сумнівності.


Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", який затверджено наказом Міністер­ства Фінансів України від 8 жовтня 1999 р. №237.


На рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовника­ми" ведеться узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем.


Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані по­слуги ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".


Облік фінансових результатів

Суббота, 07 Апрель 2012 17:24

 Для обліку й узагальнення інформації про фінансові резуль­тати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок 79 "Фінансові результати".

За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відобра­жаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за дебе­том — суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, також належ­на сума нарахованого податку на прибуток.


Облік доходів майбутніх періодів

Суббота, 07 Апрель 2012 17:22

Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах, призначено рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів".


Облік страхових платежів

Суббота, 07 Апрель 2012 17:21

 Для обліку страховиками надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами страхування призначено рахунок 76 "Страхові платежі".


Облік надзвичайних доходів

Суббота, 07 Апрель 2012 17:15

Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичай­них подій застосовується рахунок 75 "Надзвичайні доходи".

Рахунок 75 "Надзвичайні доходи" має такі субрахунки:

751   "Відшкодування збитків від надзвичайних подій";

752   "Інші надзвичайні доходи".


Облік інших доходів

Суббота, 07 Апрель 2012 17:07

Для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяль­ності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства, призначено рахунок 74 "Інші доходи".

За кредитом рахунку 74 "Інші доходи" відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непря­мих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов'язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 "Фінансові результати".


Облік інших фінансових доходів

Суббота, 07 Апрель 2012 16:58

 Для обліку доходів, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансової діяльності, які не обліковуються на рахунку 72 "Дохід від участі в капіталі" призначено рахунок 73 "Інші фінансові доходи".

Рахунок 73 "Інші фінансові доходи" має такі субрахунки:

731   "Дивіденди одержані";

732   "Відсотки одержані";

733   "Інші доходи від фінансових операцій".

Страница 10 из 12