brof banner
Организация бухгалтерского учета

Организация бухгалтерского учета (166)


Поряд із обліком витрат на експлуатацію груп автомобілів різного цільового призначення на субрахунку "Автомобільний транс­порт" рахунку 23 "Виробництво" здійснюється також облік наклад­них цехових витрат автопарку, зокрема, на аналітичному рахунку "Витрати на управління автопарком".


Облік витрат вантажного автотранспорту ведеться на аналітичному рахунку "Вантажний автотранспорт" субрахунку "Автомобільний транспорт" рахунку 23 "Виробництво". Затрати по дебету аналітичного рахунку "Вантажний автотранспорт" за­значаються щомісяця при журнально-ордерній формі обліку у книзі обліку виробництва, а при спрощеній формі обліку — у розділі ІІ Відомості 5-М  у розрізі слідуючих калькуляційних статей:


Облік електропостачання

Суббота, 07 Апрель 2012 15:16

Облік витрат, пов'язаних із виробництвом електроенергії власними електростанціями, а також облік кількості і вартості еле­ктроенергії, яка надійшла зі сторони, здійснюють на рахунку 23 "Виробництво" і зокрема на одному із його субрахунків "Електро­постачання". Затрати по дебету рахунку 23 субрахунку "Електропо­стачання" обліковують помісячно у розрізі таких статей кальку­ляції:


Кожному підприємству при його створенні ставиться цілком конкретна ціль, яка пов'язана із виробництвом продукції, виконан­ням робіт або наданням послуг.


Нормативним документом, який забезпечує групування вит­рат за економічними елементами, є Положення (стандарт) бухгал­терського обліку 16 "Витрати".


Облік фінансових інвестицій

Суббота, 07 Апрель 2012 14:50

Поряд із основним напрямком своєї діяльності кожне підприємство може також здійснювати і фінансові вкладення. Безпо­середньо це виражається у купівлі підприємством на фінансовому ринку, з метою отримання у майбутньому економічних вигод, різного роду цінних паперів: акцій, облігацій, векселів та ін.


Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю.


Оцінка фінансових інвестицій

Суббота, 07 Апрель 2012 14:45

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з:


Основним нормативним документом, що визначає поняття та оцінку фінансових інвестицій, є Положення (стандарт) бухгалтерсь­кого обліку 12 "Фінансові інвестиції", який затверджено наказом Міністерства фінансів України 17.05.2000 р. за № 284/4505.

Страница 12 из 12